نهال خنده ات!‌

دوچرخمو میذارم زیر درخت گیلاس، به صدای چرخ دوک کلبه گوش می دم. سیب به دستم می دی و شکوفه های گیلاسو به خمیازه های بی محابای من می بافی. سیب گاز می زنم و تو زین دوچرخمو برق میندازی. سیب گاز می زنم و تو روی چمنا دراز می کشی. سیب گاز می زنمو به بازی سایه ی انگشتات خیره می شم. سیب گاز می زنمو تو سیب گاز زده ی منو گاز می زنی.  

پ.ن: فروردین تموم شد؟ به همین راحتی؟
پ.ن: خنده هاتو ازم گرفتی. یادت باشه بی معرفت!

/ 0 نظر / 14 بازدید