توهم زنده!

جنین بچه ات را درون شیشه ی الکل می گذارم. روی میز، کنار تخت! روزها خیره به تو، از شیره ی کودکت می نوشم و کنار جنازه ات مست می کنم! یک مستِ پاپتی! یک مست عربده کش و عریان! جنین درون الکل خیره به من رشد می کند، رشد می کند و پست؛ خیانت می شود.

دهانم تلخ است. تلخ از الکل درون شیشه، تلخ از سیاهی گریه های جنین! نگاهانم تلخ است، تلخ از خیره شدن ها به جنین! تلخیم! تلخ چون عسل، شیرین چون آواره های در بند!

/ 0 نظر / 28 بازدید