ویلیام شیکسپیر می گوید:

آن وقت که فکر می کنی هیچ کس نیست حرف دلتو بفهمه کسی هست که برای دیدنت روز شماری می کنه.خدا به تو دو پا داد تا با آنها راه بروی دو دست داد تا نگه داری دو گوش برای شنیدن و دو چشم برای دیدن  ولی چرا فقط یک قلب به تو داد   چون قلب دوم را به کس دیگری داد تا تو آن را پیدا کنی...

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید