قبرمو از خاک پر کردی. جایی برای مردن ندارم. جایی برای خفتن و اشک ریختن. جایی برای نفس کشیدن ندارم. ندارم!

/ 0 نظر / 17 بازدید